REGULAMIN WSPÓŁPRACY KAMPANII SPOŁECZNEJ „#ODWOLUJE #NIEBLOKUJE”

EDYCJA II „REGULAMIN”

 1. Organizatorem kampanii społecznej „#ODWOLUJE #NIEBLOKUJE” jest Centrum Medyczne CMP, z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157758, NIP: 1230955789, REGON: 017495161, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr księgi 000000007541-W-14 zwaną dalej w treści umowy ,,Organizatorem”.
 2. W związku, z powtarzającymi się sytuacjami na rynku usług medycznych dotyczących nieodwoływania przez pacjentów umówionych wizyt Organizator postanowił podjąć działania edukacyjne wśród pacjentów zmierzające do przedstawienia im opisanego problemu, przedstawienia możliwości odwoływania wizyt oraz zwiększenia świadomości możliwości wykorzystania odwołania wizyt przez innych pacjentów, a co za tym idzie zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, w tym celu stworzył kampanię społeczną #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE” (dalej ,,#ODWOLUJE #NIEBLOKUJE” lub ,,Kampania Społeczna”).
 3. Kampania Społeczna realizowana będzie w terminie od dnia 28 września 2023 roku do dnia 20 grudnia 2023 roku.
 4. Kampania Społeczna będzie powtarzana cyklicznie raz w roku.
 5. Do Kampanii Społecznej jako Uczestnik może dołączyć każdy podmiot medyczny. Przystąpienie do Kampanii Społecznej jest dobrowolne.
 6. Udział w Kampanii Społecznej jest bezpłatny.
 7. Zgłoszenie do Kampanii Społecznej następuje za pośrednictwem strony www.odwolujenieblokuje.pl lub poprzez wysłanie danych zawierających: nazwę podmiotu leczniczego, NIP, ilość placówek medycznych, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres poczty elektronicznej na adres: odwolujenieblokuje@cmp.med.pl. Zgłoszenie się do Kampanii Społecznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązuje Uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 8. Uczestnicy, którzy przystąpią do kampanii otrzymają bezpłatnie materiały edukacyjne oraz możliwość korzystania z logotypu akcji na własnej stronie internetowej, portalach społecznościowych, drukowanych materiałach reklamowych, których wzór znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 9. Po przystąpieniu do Kampanii Społecznej uczestnik ma możliwość przesłania nazwy placówki lub sieci wraz z linkiem do strony www, celem umieszczenia na stronie internetowej www.odwolujenieblokuje.pl w zakładce ,,Dołączyli do akcji”.
 10. Strony udzielając sobie wzajemnie nieodpłatnie niewyłącznej licencji na korzystanie z logotypów/oznaczeń udostępnionych drugiej Stronie, na wskazanych w Umowie polach eksploatacji, oświadczają, że posiadają prawo do wykorzystania tych oznaczeń dla prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu, a w szczególności, że przysługują im autorskie prawa majątkowe do tych oznaczeń. Licencja udzielana przez Organizatora udzielana jest na okres 10 miesięcy, zaś w przypadku uczestnika celem umieszczenia logo na stronie Kampanii Społecznej na czas nieokreślony.
 11. W ramach II edycji Kampanii Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od partnerów technologicznych Organizatora informacji handlowej dotyczącej rozwiązań technologicznych służących usprawnienia procesu odwoływania wizyt. Oświadczenie o wyrażeniu zgody następuje poprzez zaznaczenie podczas wypełniania zgłoszenia pola o treści: ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez partnerów Grupy Kapitałowej CMP, biorących udział w kampanii społecznej w celu otrzymania oferty handlowej związanej z bezpłatnym skorzystaniem z rozwiązań proponowanych przez partnerów wydarzenia.”
 12. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę do odmowy podjęcia współpracy przy kolejnych projektach.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia 14.09.2023 r.